CAPTURAR LA CRIATURA-ESPACIO


Mostra individual de l’artista resident María Jesús Olivos26 de maig de 2017 de 19h a 22h i 27 de maig de 2017 de 10h a 13h

Captura la criatura – espacio és una mostra individual de l’artista resident Maria Jesús Olivos (Chile, 1986) on conviu la relació entre performance-dibuix i dibuix-perfomance. El muntatge es construeix a través de la relectura del treball de l’artista – que va des del 2010 fins a l’any en curs- posant èmfasi en la seva relació cos/espai i en la seva insistència en el concepte d’habitar.

Avui, considerant la seva condició d’immigrant, i en una cultura contemporània on les figures dominants són l’immigrant, l’exiliat, el turista, l’errant urbà, l’artista es planteja aquestes preguntes:

“Com ‘habitar’ avui en la nostra situació nòmada? Quin és el rol de l’art en aquest context? L’art pot ser un mecanisme per prendre consciència del nostre habitar? (viure i pensar l’art com a eina per jugar, construir, habitar la realitat).

Perfomance, esbós, fotografia i so se’ns presenten com a portals relacionals a una estructura de pensament que proposa llançar llum sobre la matèria en qüestió.